മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

issue Edit
    നിര്‍ഗമനം, ബഹിര്‍ഗമനം


issue Edit
Verb
    prepare and issue for public distribution or sale


issue Edit
Verb
    circulate or distribute or equip with
eg: issue a new uniform to the children


issue Edit
Verb
    bring out an official document (such as a warrant)


issue Edit
Verb
    come out of
eg: Water issued from the hole in the wall


issue Edit
Verb
    make out and issue


issue Edit
Noun
    an important question that is in dispute and must be settled
eg: the issue could be settled by requiring public education for everyone


issue Edit
Noun
    an important question that is in dispute and must be settled
eg: politicians never discuss the real issues


issue Edit
Noun
    one of a series published periodically
eg: she found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room


issue Edit
Noun
    some situation or event that is thought about


issue Edit
Noun
    the act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity)
eg: a new issue of stamps


issue Edit
Noun
    the act of providing an item for general use or for official purposes (usually in quantity)
eg: the last issue of penicillin was over a month ago


issue Edit
Noun
    supplies (as food or clothing or ammunition) issued by the government


issue Edit
Noun
    the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property


issue Edit
Noun
    a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon


issue Edit
Noun
    the immediate descendants of a person
eg: he died without issue


issue Edit
Noun
    the becoming visible


issue Edit
Noun
    an opening that permits escape or release
eg: the canyon had only one issue


issue Edit
Noun
    the act of issuing printed materials


Entries from Olam Open Database

Issue()::
    വിതരണം,
    പതിപ്പ്,
    അനന്തരഫലം,
Issue(noun)::
    വിവാദവസ്‌തു,
    വിവാദവിഷയം,
    പ്രസിദ്ധീകരണം,
    സന്തതി,
    ഉത്ഭവസ്ഥലം,
    നിര്‍ഗമനം,
    ബഹിര്‍ഗ്ഗമനം,
    ബഹിര്‍ഗമനമാര്‍ഗ്ഗം,
    പുറത്തുവരുന്ന വസ്‌തു,
    സന്താനം,
    വാദമുഖം,
    വാദവിഷയം,
    സംഗതി,
    പത്രത്തിന്റെ ലക്കം,
    പതിപ്പ്‌,
Issue(verb)::
    പ്രഖ്യാപിക്കുക,
    പുറപ്പെടുവിക്കുക,
    പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക,
    കൊടുക്കുക,
    വെളിയില്‍ അയയ്‌ക്കുക,
    പ്രസിദ്ധംചെയ്യുക,
    ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുക,
    അവസാനിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buffaloes, chimera, gob, അരിത്, അതിപ്രൗഢ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean