മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inveigle Edit
    സ്തുതിയിലുടെയോ ചതിയിലൂടെയോ ഒരാളെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനോ എന്തെങ്കിലും, ചെയ്യാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുക


inveigle Edit
Verb
    influence or urge by gentle urging, caressing, or flattering


Entries from Olam Open Database

Inveigle(verb)::
    പ്രലോഭിപ്പിച്ച്‌ വശത്താക്കുക,
    വശീകരിക്കുക,
    പ്രേരിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ larva, ഭൗവനന്‍, ചോദ്യം, യാത്ര, വാജസ്രവസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean