മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

intractable Edit
adjective
    വഴിപ്പെടാത്ത, വഴങ്ങാത്ത


intractable Edit
Adjective
    not tractable; difficult to manage or mold
eg: an intractable disposition


Entries from Olam Open Database

Intractable(adjective)::
    വഴിപ്പെടാത്ത,
    വഴങ്ങാത്ത,
    അനുസരണയില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abode, dissimulate, unanswerable, അവുണര്‍, അദംഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean