മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

instruct Edit
    നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക
    Give instructions or directions for, some task, Impart skills or knowledge to


instruct Edit
Verb
    impart skills or knowledge to
eg: He instructed me in building a boat


instruct Edit
Verb
    give instructions or directions for some task
eg: She instructed the students to work on their pronunciation


instruct Edit
Verb
    make aware of


instruct
    ആദേശിക്കുക, ഉപദേശിക്കുക, അഭ്യസിപ്പിക്കുക, അനുശാസിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Instruct()::
    പഠിപ്പിക്കുക,
    നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക,
    കല്പന കൊടുക്കുക,
    വിവരം നല്കുക,
Instruct(verb)::
    പഠിപ്പിക്കുക,
    വിവരം നല്‍കുക,
    നിര്‍ദ്ധേശിക്കുക,
    അറിയിക്കുക,
    അഭ്യസിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anodyne, malapropos, ആരഭ്യ, ഇന്ദ്രസേനന്‍, പ്രീഡനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean