മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

insist Edit
    നിര്‍ബന്ധിക്കുക, മാക്കടമുഷ്ടി


insist Edit
Verb
    be emphatic or resolute and refuse to budge
eg: I must insist!


insist Edit
Verb
    beg persistently and urgently


insist Edit
Verb
    assert to be true


Entries from Olam Open Database

Insist(verb)::
    നിര്‍ബന്ധിക്കുക,
    മര്‍ക്കടമുഷ്‌ടിപിടക്കുക,
    ശഠിക്കുക,
    ഊന്നിപ്പറയുക,
    മര്‍ക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കുക,
    നിര്‍ബ്ബന്ധം പിടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mock, അനുകാമീനന്‍, ചീട്ട്, പുച്ഛി, പറമുറി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean