മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

insensible Edit
    ബോധമില്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത


insensible Edit
Adjective
    incapable of physical sensation
eg: insensible to pain


insensible Edit
Adjective
    incapable of physical sensation
eg: insensible earth


insensible Edit
Adjective
    unaware of or indifferent to
eg: insensible to the suffering around him


insensible Edit
Adjective
    barely able to be perceived
eg: an almost insensible change


insensible Edit
Adjective
    unresponsive to stimulation
eg: he lay insensible where he had fallen


Entries from Olam Open Database

Insensible(adjective)::
    ബോധമറ്റ,
    അറിവില്ലാത്ത,
    ബോധമറ്റ,
    നിര്‍വ്വികാരപ്രകൃതിയുള്ള,
    ഉണര്‍ച്ചയറ്റ,
    ജഡം,
    അചേതനം,
    നിര്‍വികാരമായ,
    അചേതനമായ,
    ജഡീഭൂതമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effective, അഞ്ജീര്‍, അര്‍ജ്ജുനച്ഛവി, മധുതൃണം, പ്രശസ്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean