മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

innattentive Edit
    അശ്രദ്ധമായ, അലക്ഷ്യമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ centre of gravity, ഭട്ടി, ചീറ്, മാനുഷധര്‍മ്മങ്ങള്‍, അനുകൂലിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean