മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inkling Edit
noun
    സൂചന, ഊഹം, ഇംഗിതം
    a slight suggestion or vague understanding


Entries from Olam Open Database

Inkling(noun)::
    സൂചന,
    ഊഹം,
    ഇംഗിതം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഗുലിമാലന്‍, അപമൃത്യു, ആലശീലം, കുമരന്‍, കമപി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean