മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inhume Edit
    ശവം അടക്കുക


inhume Edit
Verb
    place in a grave or tomb


Entries from Olam Open Database

Inhume(verb)::
    ശവം അടക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ debug, parochial, അര്‍ത്ഥവാദകഥ, അദ്രിക, അഭാഗ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean