മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ingenious Edit
    കണ്ടുപിടുത്തത്തില്‍ വിദഗ്ദ്ധനായ


ingenious Edit
Adjective
    showing inventiveness and skill
eg: an ingenious solution to the problem


Entries from Olam Open Database

Ingenious()::
    സാമര്‍ത്ഥ്യമുള്ള,
    പടു,
    നിപുണം,
Ingenious(adjective)::
    വിദഗ്‌ദ്ധമായ,
    നിര്‍മ്മാണകൗശലനായ,
    ഉപായജ്ഞനായ,
    കണ്ടുപിടുത്തത്തില്‍ വിദഗ്‌ദ്ധനായ,
    നിര്‍മ്മാണ കൗശലമുള്ള,
Ingenious(noun)::
    കണ്ടു പിടുത്തക്കാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ polytheism, ചടപ്പ്, യുക്തം, വിലോചനാംബു, കില്‍ബിഷി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean