മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

information Edit
noun
    വിവരം, അറിവ്


information Edit
noun
    വര്‍ത്തമാനം, വൃത്താന്തം, അറിയിപ്പ്,സന്ദേശം
    a message received and understood


information Edit
noun
    ശേഖരിച്ച വിവരം
    knowledge acquired through study or experience or instruction


information Edit
noun
    കുറ്റാരോപണം
    formal accusation of a crime


information Edit
Noun
    a collection of facts from which conclusions may be drawn


information Edit
Noun
    (communication theory) a numerical measure of the uncertainty of an outcome
eg: the signal contained thousands of bits of information


information
    സന്ദേശം


Entries from Olam Open Database

Information()::
    വിവരങ്ങളെ വേണ്ടവിധത്തില്‍ സംസ്‌ക്കരിച്ച്‌ ഉപയോക്താവിന്‌ വേണ്ടവിധത്തില്‍ രൂപപ്പെടുത്തിത്‌,
Information(noun)::
    വര്‍ത്തമാനം,
    ശേഖരിച്ച വിവരം,
    അറിയിപ്പ്,
    കുറ്റാരോപണം,
    വിവരം,
    വൃത്താന്തം,
    അറിവ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവയ്ക്കുക, അപാവൃത്തി, അനുയോജനം, ആക്ഷോളിക, യവിഷ്ഠ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean