മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inexpert Edit
    വൈദഗ്ദ്ധ്യമില്ലാത്ത


inexpert Edit
Adjective
    lacking professional skill or expertise
eg: inexpert but conscientious efforts


Entries from Olam Open Database

Inexpert(adjective)::
    വൈദഗ്‌ദ്ധ്യമില്ലാത്ത,
    നൈപുണ്യമില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ idyll, cancroid, അമ്പലപ്രാവ്, അരളിക്ക, ഇടുവേര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean