മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inescapable Edit
    ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത, അനിവാശ്യമായ


inescapable Edit
Adjective
    impossible to avoid or evade
eg: inescapable conclusion


Entries from Olam Open Database

Inescapable(adjective)::
    അപരിഹാര്യമായ,
    അനിവാര്യമായ,
    ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inveigle, അദ്ധ്യര്‍ക്കം, ആധ്രം, ആനീലം, പടു


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean