മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

industry Edit
    വ്യവസായം, അദ്ധ്വാനിക്കല്‍


industry Edit
Noun
    the people or companies engaged in a particular kind of commercial enterprise
eg: each industry has its own trade publications


industry Edit
Noun
    the organized action of making of goods and services for sale
eg: American industry is making increased use of computers to control production


industry Edit
Noun
    persevering determination to perform a task
eg: frugality and industry are still regarded as virtues


industry
    വ്യവസായം


Entries from Olam Open Database

Industry()::
    കഠിനാദ്ധ്വാനം,
    പ്രയത്നശീലം,
    ഉദ്യമം,
    ഉത്സാഹം,
Industry(noun)::
    വ്യവസായം,
    പരിശ്രമശീലം,
    അനാലസ്യം,
Industry(verb)::
    അദ്ധ്വാനിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അദ്ധ്യക്ഷന്‍, ചട്ടമ്പി, വ്യധനം, അഭിപ്രായം, ആനക്കുഴി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean