മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

indoor Edit
    വീട്ടില്‍ വച്ചു ചെയ്യുന്ന, വീടിനകത്തുള്ള


indoor Edit
Adjective
    located, suited for, or taking place within a building
eg: indoor activities for a rainy day


indoor Edit
Adjective
    located, suited for, or taking place within a building
eg: an indoor pool


indoor Edit
Adjective
    within doors
eg: an indoor setting


Entries from Olam Open Database

Indoor(adjective)::
    അന്തര്‍ഗൃഹസ്ഥ,
    അകത്തുള്ള,
    വീട്ടിന്നുള്ളിലുള്ള,
    വീട്ടില്‍ വച്ചു ചെയ്യുന്ന,
    വീട്ടില്‍ വച്ചുചെയ്യുന്ന,
    വീടിനകത്തുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pantheon, ratiocinate, അലഗര്‍ദ്ദന്‍, ചണ്ടിത്തം, മഹാവാക്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean