മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

indefensible Edit
    നീതീകരിക്കാനാകാത്ത, അക്ഷന്തവ്യമായ


indefensible Edit
Adjective
    (of theories etc) incapable of being defended or justified


indefensible Edit
Adjective
    not able to be protected against attack


indefensible Edit
Adjective
    incapable of being justified or explained


Entries from Olam Open Database

Indefensible(adjective)::
    നീതികരിക്കാനാകാത്ത,
    അക്ഷന്തവ്യമായ,
    നീതീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത,
    സാധൂകരണമില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gasp, attic, അച്ചങ്ങ, ആകുഞ്ചിത, ബലിഭുക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean