മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

incredible Edit
    അവിശ്വസനീയമായ


incredible Edit
Adjective
    beyond belief or understanding
eg: at incredible speed


incredible Edit
Adjective
    beyond belief or understanding
eg: the book's plot is simply incredible


Entries from Olam Open Database

Incredible(adjective)::
    വിശ്വസിക്കാന്‍ വയ്യാത്ത,
    അവിശ്വസനീയമായ,
    വിശ്വസിക്കുവാന്‍ പ്രയാസമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ophite, വിപലം, അനുഭാവം, തുള്ളല്‍ക്കാരന്‍, ധാരാവിഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean