മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

incommensurate Edit
    ആനുപാതികലായല്ലാത്ത, അപര്യാപ്തമായ


incommensurate Edit
Adjective
    not corresponding in size or degree or extent
eg: a reward incommensurate with his effort


Entries from Olam Open Database

Incommensurate(adjective)::
    അനനുരൂപമായ,
    അപര്യാപ്‌തമായ,
    ആനുപാതികമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ghoul, soluble, പ്രത്യാനീത, വേണുന്ഝമന്‍, offensively


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean