മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inalterable Edit
adjective
    മാറ്റാനൊക്കാത്ത


inalterable Edit
Adjective
    not capable of being changed or altered


Entries from Olam Open Database

Inalterable(adjective)::
    മാറ്റാനൊക്കാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ceremonious, subcontract, അചലപ്പെണ്ണ്, പ്രക്ഷ്വേഡനം, പ്രേത്യഭാവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean