മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

inalienable Edit
    അന്യാധീനപ്പെടുത്താന്‍ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത


inalienable Edit
Adjective
    incapable of being repudiated or transferred to another


inalienable Edit
Adjective
    not subject to forfeiture


Entries from Olam Open Database

Inalienable(adjective)::
    അന്യാധീനപ്പെടുത്താന്‍ സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bonhomie, perpetuity, toddle, ചൂറ, മാര്‍ഫത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean