മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

imprecate Edit
    ശപിക്കുക, പ്രാകുക


imprecate Edit
Verb
    wish harm upon; invoke evil upon


imprecate Edit
Verb
    utter obscenities or profanities


Entries from Olam Open Database

Imprecate(verb)::
    ശപിക്കുക,
    പ്രാകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിവ്യാപ്ത, ഭാര്യജിതം, ചെത്തുക, കുലത്തൊഴില്‍, നെന്മേനിവാക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean