മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

impermeable Edit
    അപ്രവേശ്യമായ, വായുവും ജലവും കടക്കാത്ത


impermeable Edit
Adjective
    preventing especially liquids to pass or diffuse through
eg: impermeable stone


impermeable Edit
Adjective
    preventing especially liquids to pass or diffuse through
eg: an impermeable layer of scum


impermeable Edit
Adjective
    preventing especially liquids to pass or diffuse through
eg: a coat impermeable to rain


Entries from Olam Open Database

Impermeable(adjective)::
    അപ്രവേശ്യ,
    അഭേദ്യമായ,
    വായുവും ജലവും കടക്കാത്ത,
    ദുഷ്‌പ്രവേശ്യമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drowse, horrendous, sapient, ആയിരവന്‍, ആസ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean