മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

immune Edit
    ബാധിക്കാത്ത, പ്രതിരോധ ശക്തിയുളള


immune Edit
Adjective
    relating to the condition of immunity
eg: the immune system


immune Edit
Adjective
    secure against
eg: immune from taxation as long as he resided in Bermuda


immune Edit
Adjective
    secure against
eg: immune from criminal prosecution


immune Edit
Adjective
    relating to or conferring immunity (to disease or infection)


immune Edit
Adjective
    (usually followed by 'to') not affected by a given influence
eg: immune to persuasion


immune Edit
Noun
    a person who is immune to a particular infection


Entries from Olam Open Database

Immune(adjective)::
    വിഷം ബാധിക്കാത്ത,
    പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള,
    ബാധിക്കാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ out of work, മന്യൂമാന്‍, അത്യാഗ്രഹം, അംഗവസ്ത്രം, ഉത്തരാപഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean