മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

immodest Edit
    അടക്കമൊതുക്കമില്ലാത്ത, അവിനീതനായ


immodest Edit
Adjective
    having or showing an exaggerated opinion of your importance, ability, etc
eg: brash immodest boasting


immodest Edit
Adjective
    offending against sexual mores in conduct or appearance


Entries from Olam Open Database

Immodest(adjective)::
    ലജ്ജയില്ലാത്ത,
    നാണംകെട്ട,
    വഷളായ,
    ദുരഭിമാനമുള്ള,
    അടക്കമൊതുക്കമില്ലാത്ത,
    അവിനീതനായ,
    ധിക്കാരിയായ,
    മര്യാദയില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gymnast, അതിസര്‍ജ്ജനം, ആര്‍ച്ചിക, ആപാദകേശം, വേലക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean