മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

immaterial Edit
    അപ്രധാനമായ, അമൂര്‍ത്തമായ, അസംഗതമായ


immaterial Edit
Adjective
    of no importance or relevance especially to a law case
eg: an objection that is immaterial after the fact


immaterial Edit
Adjective
    without material form or substance


immaterial Edit
Adjective
    not consisting of matter
eg: immaterial apparitions


immaterial Edit
Adjective
    not consisting of matter
eg: ghosts and other immaterial entities


immaterial Edit
Adjective
    not pertinent to the matter under consideration
eg: the price was immaterial


immaterial Edit
Adjective
    (often followed by 'to') lacking importance; not mattering one way or the other
eg: whether you choose to do it or not is a matter that is quite immaterial


Entries from Olam Open Database

Immaterial(adjective)::
    അപ്രസക്തമായ,
    അസംഗതമായ,
    അപ്രധാനമായ,
    അമൂര്‍ത്തമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bunkum, positron, prince, അളത്തം, ഇരുനിലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean