മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

illicit Edit
    നിയമവിരുദ്ധമായ, വ്യാജമായ


illicit Edit
Adjective
    contrary to accepted morality (especially sexual morality) or convention
eg: an illicit association with his secretary


illicit Edit
Adjective
    contrary to or forbidden by law
eg: illicit trade


illicit
    അഗമ്യഗമനം


Entries from Olam Open Database

Illicit(adjective)::
    നിമയവിരുദ്ധ,
    നിഷിദ്ധമായ,
    നിയമവിരുദ്ധമായ,
    വ്യാജമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ char, ഇല്ലേ, വചനീയ, വ്യാപ്തി, വിഷദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean