മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

idyll Edit
    ലഘുഗ്രാമകാവ്യം, ഗ്രാമീണഗാനം


idyll Edit
Noun
    an episode of such pastoral or romantic charm as to qualify as the subject of a poetic idyll


idyll Edit
Noun
    a musical composition that evokes rural life


idyll Edit
Noun
    a short poem descriptive of rural or pastoral life


Entries from Olam Open Database

Idyll(noun)::
    ലഘുഗ്രാമകാവ്യം,
    ഗ്രാമീണഗാനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bovine, mocker, അമര്‍ച്ചക്കൊടി, അഹല്യം, അനുമരിയ്ക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean