മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

id Edit
    വ്യക്തിയിലെ വാസനാസഞ്ചയം


id Edit
Noun
    an obsessive fixed idea


id Edit
Noun
    (psychoanalysis) primitive instincts and energies underlying all psychic activity


ID Edit
Noun
    a card or badge used to identify the bearer
eg: you had to show your ID in order to get in


ID Edit
Noun
    a state in the Rocky Mountains


I'd Edit
Contraction
    I would; I should; I had


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ function, seamy, അക്ഷയകുമാരന്‍, അതറ്റുക, അബന്ധ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean