മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ibex Edit
    മലയാട്, കാട്ടാട്


ibex Edit
Noun
    wild goat of mountain areas of Eurasia and northern Africa having large recurved horns


Entries from Olam Open Database

Ibex()::
    മലയാട്‌,
    കാട്ടാട്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആശ്വിനേയര്‍, ആഹ്രസിത, ചക്കാലന്‍, അവക്ഷിപ്തം, പൃച്ഛിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean