മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hyperbolic Edit
    (കണക്കിലെ) ഹൈപ്പര്‍ബോളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
    Of or relating to a, hyperbola


hyperbolic Edit
    അതിശയോക്തിപരം
    Enlarged beyond truth or reasonableness


hyperbolic Edit
Adjective
    enlarged beyond truth or reasonableness
eg: a hyperbolic style


hyperbolic Edit
Adjective
    of or relating to a hyperbola
eg: hyperbolic functions


Entries from Olam Open Database

Hyperbolic(noun)::
    അതിശയോക്തിപരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ communication, weever, ഇരട്ടക്കരള്‍, പ്രതിവാരിക, പ്രതിഗ്രാഹ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean