മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hurl Edit
    വീശിയെറിയുക, വലിച്ചെറിയുക, ചുഴറ്റുക


hurl Edit
Verb
    throw forcefully


hurl Edit
Verb
    make a thrusting forward movement


hurl Edit
Verb
    utter with force; utter vehemently
eg: hurl insults


hurl Edit
Noun
    a violent throw


Entries from Olam Open Database

Hurl()::
    ചുഴറ്റിയെറിയുക,
    അധിക്ഷേപിക്കുക,
Hurl(verb)::
    എറിയുക,
    വീശിയെറിയുക,
    വലിച്ചെറിയുക,
    ചുഴറ്റുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ goldfish, levee, അക്ഷതന്‍, അനുപധ, യവിഷ്ഠ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean