മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hotel Edit
    ഭോജനശാല, ഹോട്ടല്‍


hotel Edit
Noun
    a building where travelers can pay for lodging and meals and other services


Hotel
    ഹോട്ടല്‍


Entries from Olam Open Database

Hotel(noun)::
    ഭോജനശാല,
    ഹോട്ടല്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും താമസത്തിനുമുള്ള സ്ഥലം,
    ഭോജനാശാല,
    ഹോട്ടല്‍,
    പഥിഗൃഹം,
    ഭോജനശാല,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അങ്ങാടിക്കൂലി, പാപിഷ്ഠന്‍, സ്തുതിപാഠകന്‍, impassible, upbringing


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean