മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hocus Edit
    മയക്കുമരുന്നുകൊണ്ടു ബോധം കെടുത്തുക


hocus Edit
Noun
    One who cheats or deceives


hocus Edit
Noun
    Drugged liquor


hocus Edit
Verb
    to stupefy with drugged liquor


hocus Edit
Verb
    to deceive or cheat


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ canter, resuscitate, capsicum, അമണ്ഡിത, ആപ്തകാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean