മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hobby Edit
noun
    പ്രത്യേക അഭിരുചിയുള്ള പ്രവൃത്തി, മനസ്സിനിണങ്ങിയ വിനോദവൃത്തി


hobby Edit
noun
    വിനോദവൃത്തി, ഉപത്തൊഴില്‍
    an auxiliary activity


hobby Edit
Noun
    a child's plaything consisting of an imitation horse mounted on rockers; the child straddles it and pretends to ride


hobby Edit
Noun
    small Old World falcon formerly trained and flown at small birds


hobby
    പോലുമ


Entries from Olam Open Database

Hobby(noun)::
    പ്രത്യേക അഭിരുചിയുള്ള പ്രവൃത്തി,
    മനസ്സിനിണങ്ങിയ വിനോദവൃത്തി,
    അഭിരുചിയുള്ള പ്രവൃത്തി,
    വിനോദവൃത്തി,
    മനസ്സിനിണങ്ങിയ വിനോദവൃത്തി,
    പ്രത്യേക അഭിരുചിയുള്ള വിഷയം,
    പ്രവര്‍ത്തനം,
    ഉപതൊഴില്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dep sea, sequel, മാഹിഷന്‍, അവിഗത, ഇത്തിള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean