മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hermetic Edit
    കാറ്റുകയറാത്തവിധം അടച്ച


hermetic Edit
Adjective
    completely sealed; completely airtight


Entries from Olam Open Database

Hermetic()::
    കാറ്റുകയറാത്തവിധം അടച്ച,
Hermetic(adjective)::
    രസതന്ത്രം സംബന്ധിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tonsure, അണ്ഡജനായകന്‍, ഫാണ്ടകം, ഒലവില, മദജലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean