മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

heretic Edit
    നാസ്തികന്‍
    A person who holds unorthodox opinions in any field, (not merely religion)


heretic Edit
Noun
    a person who holds religious beliefs in conflict with the dogma of the Roman Catholic Church


heretic Edit
Noun
    a person who holds unorthodox opinions in any field (not merely religion)


Heretic
    സര്‍വ്വലിംഗി, പാഷണ്ഡ, മതനിന്ദകന്‍


Entries from Olam Open Database

Heretic(adjective)::
    ദൈവനിഷേധാത്മകമായ,
Heretic(noun)::
    മതത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവന്‍,
    നിഷ്‌കാസിതന്‍,
    ദൈവവിരോധി,
    ദൈവനിഷേധി,
    പാഷണ്ഡന്‍,
    വിധര്‍മ്മവാദി,
    നാസ്തികന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഹസ്സ്, പ്രകാര്‍ഷിക, ബഹുല, പിറകാണുക, തക്ലീഫ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean