മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hereby Edit
    ഇതിങ്കല്‍, ഇതിനാല്‍
    (formal) by means of this


hereby Edit
Adverb
    (formal) by means of this
eg: I hereby declare you man and wife


Entries from Olam Open Database

Hereby(adverb)::
    ഇതുവഴി,
    ഇതിങ്കല്‍,
    ഇതിനാല്‍,
    അധികം ദൂരത്തല്ലാതെ,
    ചുറ്റുവട്ടത്ത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ theorem, capacitor, അസ്തേയം, ബാലകൃമി, വാഹനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean