മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

helve Edit
    കോടാലിക്കൈ


helve Edit
Noun
    the handle of a weapon or tool


Entries from Olam Open Database

Helve(noun)::
    കോടാലിക്കൈ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kit, stationer, അടിപാട്, അപാചന്മാര്‍, ചൂഴല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean