മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

helpless Edit
    ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ
    Lacking in or deprived of strength or, power


helpless Edit
Adjective
    lacking in or deprived of strength or power
eg: lying ill and helpless


helpless Edit
Adjective
    lacking in or deprived of strength or power
eg: helpless with laughter


helpless Edit
Adjective
    unable to function; without help


helpless Edit
Adjective
    unable to manage independently
eg: as helpless as a baby


helpless
    അസഹായ, അനന്യഗതി, പോക്കറ്റ, നിരാധാര, അശരണ, നിസ്സഹായ


Entries from Olam Open Database

Helpless()::
    നിസ്സഹായനായ,
Helpless(adjective)::
    അശരണനായ,
    നിസ്സാഹായനായ,
    നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haunch, അസ്തി, വിതാനം, പാര്‍പ്പിക്കുക, ഗ്രൈഷ്മി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean