മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

heath Edit
    കുറ്റിക്കാട്


Heath Edit
Noun
    British conservative politician (1916-2005), Prime Minister of the UK 1970-1974


heath Edit
Noun
    a low evergreen shrub of the family Ericaceae; has small bell-shaped pink or purple flowers


heath Edit
Noun
    a tract of level wasteland; uncultivated land with sandy soil and scrubby vegetation


Heath
    സാന്ദ്രം, സ്തംബം


Entries from Olam Open Database

Heath(noun)::
    കുറ്റിക്കാട്‌,
    കുറ്റിക്കാട്‌ നിറഞ്ഞ പ്രദേശം,
    ഒരിനം കുറ്റിച്ചെടികള്‍,
    ചുള്ളിക്കാട്,
    തരിശുഭൂമി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ congruency, ആകുല്യം, ഇരുത്തി, മേഖലം, അചിരാല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean