മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hazel Edit
noun
    ഒരു ഭക്ഷ്യക്കുരുച്ചെടി


hazel Edit
Adjective
    of a light brown or yellowish brown color


hazel Edit
Noun
    Australian tree grown especially for ornament and its fine-grained wood and bearing edible nuts


hazel Edit
Noun
    the fine-grained wood of a hazelnut tree (genus Corylus) and the hazel tree (Australian genus Pomaderris)


hazel Edit
Noun
    any of several shrubs or small trees of the genus Corylus bearing edible nuts enclosed in a leafy husk


hazel Edit
Noun
    a shade of brown that is yellowish or reddish; it is a greenish shade of brown when used to describe the color of someone's eyes


Entries from Olam Open Database

Hazel(noun)::
    ഒരു ഭക്ഷ്യക്കുരുച്ചെടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബ്രഹ്മസൂതന്‍, മന്ന്, പാറാവ്, പിഴപ്പിക്കുക, കാതലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean