മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hauteur Edit
    ലഭിക്കുക, കൈവശമുണ്ടായിരിക്കുക


hauteur Edit
Noun
    overbearing pride evidenced by a superior manner toward inferiors


Entries from Olam Open Database

Hauteur()::
    ഗര്‍വ്വം,
Hauteur(noun)::
    അഹങ്കാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doggo, അന്തകൃത്ത്, അംഗുഷ്ഠാസം, ചക്രവാളം, അരണ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean