മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

handmade Edit
adjective
    കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, കൈവേല


handmade Edit
Adjective
    made by hand or a hand process
eg: delicate handmade baby dresses


Entries from Olam Open Database

Handmade(adjective)::
    കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aberration, burr, മകരാങ്കന്‍, ഇര്‍വ്വാരു, ബസരാ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean