മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hades Edit
noun
    പാതാളം, നരകം
    (religion)the world of the dead


Hades Edit
noun
    ഗ്രീക്ക് പാതാള ദേവന്‍
    (Greek mythology) the god of the underworld in ancient mythology; brother of Zeus and husband of Persephone


hades
    രസാതലം


Entries from Olam Open Database

Hades(noun)::
    നരകം,
    പാതാളം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fidget, അചിരരോചിസ്സ്, പ്ഹദ്യമ്നന്‍, മേല്‍വായ്, ഉത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean