മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gutter Edit
    ഓവ്, ചാല്


gutter Edit
    അഭിമുഖമായി വരുന്ന രണ്ടു പേജകളുടെ ഇടയില്‍ വരുന്ന ശൂന്യസ്ഥലം


gutter Edit
Noun
    a channel along the eaves or on the roof; collects and carries away rainwater


gutter Edit
Noun
    misfortune resulting in lost effort or money
eg: his career was in the gutter


gutter Edit
Noun
    a worker who guts things (fish or buildings or cars etc.)


gutter Edit
Noun
    a tool for gutting fish


gutter Edit
Verb
    burn unsteadily, feebly, or low; flicker
eg: The cooling lava continued to gutter toward lower ground


gutter Edit
Verb
    flow in small streams
eg: Tears guttered down her face


gutter Edit
Verb
    wear or cut gutters into
eg: The heavy rain guttered the soil


gutter Edit
Verb
    provide with gutters
eg: gutter the buildings


Entries from Olam Open Database

Gutter(noun)::
    ഓവ്‌,
    ഓട,
    ഒഴുക്കുചാല്‍,
    ജലമാര്‍ഗ്ഗം,
    ഓവുചാല്‍,
    തീറ്റിമാടന്‍,
Gutter(verb)::
    കുഴിയുക,
    നിരത്തുചാല്‍,
    ഓവ്,
    അമിതഭക്ഷണക്കാരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ camera, airy, അഭ്യവസ്കന്ദം, ആമ്നാത, ഫലശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean