മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

greenwich Edit
    സാര്‍വ്വദേശീയ സമയാടിസ്ഥാനമായെടുക്കുന്ന ഗ്രീനിജ് സമയം


Greenwich Edit
Noun
    a borough of Greater London on the Thames; zero degrees of longitude runs through Greenwich; time is measured relative to Greenwich Mean Time


Entries from Olam Open Database

Greenwich(noun)::
    സാര്‍വ്വദേശീയ സമയാടിസ്ഥാനമയെടുക്കുന്ന ഗ്രീന്‍വിച്ച്‌ സമയം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭണ്ഡീരി, ഓരുക, പൗരുഷേയ, ഗൗരീകാന്തന്‍, കാട്ടില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean