മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gravitation Edit
    ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം, ഭൂമദ്ധ്യാകര്‍ഷണം


gravitation Edit
Noun
    (physics) the force of attraction between all masses in the universe; especially the attraction of the earth's mass for bodies near its surface
eg: the gravitation between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them


gravitation Edit
Noun
    (physics) the force of attraction between all masses in the universe; especially the attraction of the earth's mass for bodies near its surface
eg: gravitation cannot be held responsible for people falling in love


gravitation Edit
Noun
    movement downward resulting from gravitational attraction
eg: irrigation by gravitation rather than by pumps


gravitation Edit
Noun
    a figurative movement toward some attraction
eg: the gravitation of the middle class to the suburbs


Entries from Olam Open Database

Gravitation(noun)::
    ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം,
    ഭൂമദ്ധ്യാകര്‍ഷണം,
    ഗുരുത്വം,
    കീഴോട്ടുള്ള ഗതി,
    ആകര്‍ഷണവിധേയത,
    ഗുരുതാശക്തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tyra, അഗ്നിബാസ, അനംഗക്രീഡ, ഡപ്പ, യജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean