മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

grave Edit
    ഗുരുതരമായ, ഉല്‍ക്കണ്ഠാജനകമായ
    Causing fear or anxiety by threatening, great harm


grave Edit
    കുഴിമാടം, കല്ലറ, ശ്മശാനം
    A place for the burial of a corpse


grave Edit
Noun
    death of a person
eg: he went to his grave without forgiving me


grave Edit
Noun
    death of a person
eg: from cradle to grave


grave Edit
Noun
    a place for the burial of a corpse (especially beneath the ground and marked by a tombstone)
eg: he put flowers on his mother's grave


grave Edit
Noun
    a mark (') placed above a vowel to indicate pronunciation


grave Edit
Adjective
    dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises
eg: a grave God-fearing man


grave Edit
Adjective
    causing fear or anxiety by threatening great harm
eg: a grave situation


grave Edit
Adjective
    causing fear or anxiety by threatening great harm
eg: a grave illness


grave Edit
Adjective
    of great gravity or crucial import; requiring serious thought
eg: grave responsibilities


grave Edit
Adjective
    of great gravity or crucial import; requiring serious thought
eg: faced a grave decision in a time of crisis


grave Edit
Verb
    shape (a material like stone or wood) by whittling away at it


grave Edit
Verb
    carve, cut, or etch into a material or surface


grave
    കബര്‍, ചമു, കവര്‍


Entries from Olam Open Database

Grave()::
    ധീരമായ,
    ഗുരുവായമനസ്സില്‍ പതിക്കുക,
    കൊത്തിവയ്ക്കുക,
    ,
Grave(adjective)::
    ഗുരുതരമായ,
    ഗൗരവാവഹമായ,
    ഉല്‍ക്കണ്‌ഠാജനകമായ,
    വിനോദപ്രകൃതിയില്ലാത്ത,
    ഭീഷണമായ,
    ഗൗരവചിന്തയര്‍ഹിക്കുന്ന,
    ഗൗരവമായ,
    ഉത്‌കണ്‌ഠയ്‌ക്കു നിദാനമായ,
Grave(noun)::
    ശ്‌മശാനം,
    ശവക്കുഴി,
    കുഴിമാടം,
    കല്ലറ,
Grave(verb)::
    ചുരണ്ടുക,
    തേക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chalet, correlation, cretin, henpecked, അന്ധകഘാതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean