മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

graph Edit
    ഗ്രാഫ്, പ്ലാന്‍
    A visual representation of the relations between, certain quantities plotted with reference to a set of axes


graph Edit
    രേഖാചിത്രം, രൂപരേഖ


graph Edit
Noun
    a visual representation of the relations between certain quantities plotted with reference to a set of axes


graph Edit
Verb
    represent by means of a graph


graph Edit
Verb
    plot upon a graph


Entries from Olam Open Database

Graph()::
    ഗ്രാഫ്,
    രേഖാരൂപം,
    സംജ്ഞാരൂപത്തിലുള്ള ചിത്രം,
    ഗ്രാഫ്‌,
Graph(noun)::
    രേഖാചിത്രം,
    രൂപരേഖ,
    പ്ലാന്‍,
    ശബ്‌ദപ്രതീകം,
    ലേഖ,
    വസ്‌തുചിത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dapple, പ്രാണന്തം, വായിനം, കെണ്ട, സഭാജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean