മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gibbous Edit
    കൂനുള്ള, ഉന്തിനില്‍ക്കുന്ന


gibbous Edit
Adjective
    characteristic of or suffering from kyphosis, an abnormality of the vertebral column


gibbous Edit
Adjective
    (used of the moon) more than half full


Entries from Olam Open Database

Gibbous(adjective)::
    കുഴിഞ്ഞ,
    ഉന്തിനില്‍ക്കുന്ന,
    വളഞ്ഞ,
Gibbous(noun)::
    കൂനുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ regretfully, ചന്ദ്രവപുസ്സ്, വക്രബുദ്ധി, സവം, ദകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean